NAKI

Projekt NAKI – Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Kód projektu: MK DF11P01OVV024
Období řešení projektu: 2011-2015
Tematická priorita 4.1 Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví

Cíle řešení projektu:

Hlavním cílem projektu je zmapování specifických ekonomických podmínek české společnosti v sektoru rozvoje kultury. Součástí naplnění cíle je analýza ekonomických a právních podmínek z hlediska příležitostí nebo ohrožení efektivního fungování a řízení malých a středních fyzických a právnických osob působících na poli kultury včetně hledání vhodných doporučení, zkušeností a příkladů ve vybraných zemích Evropy. Cílem projektu bude vytvořit návrhy konkrétních doporučení ke kulturní politice státu, regionů a municipalit a dále návrh konkrétních metod, metodik a nástrojů určených malým a středním ekonomickým subjektům pro řízení a efektivní hospodaření. Součástí projektu proběhne i analýza ekonomiky kultury a financování kultury z veřejných rozpočtů v rámci reformy veřejné správy v ČR.

Hlavní cíl bude naplněn dosažením následujících dílčích cílů:

  1. Identifikovat kulturní potenciál formou typologické pasportizace kulturních objektů a organizací s nimi spojených, charakterizování reálných podmínek pro fungování malých a středních subjektů (právnické a fyzické osoby, organizace malé a střední velikosti, soukromé subjekty, neziskové organizace a sdružení) apod.
  2. Analyzovat informace o ekonomickém a právním prostředí pro fungování subjektů a porovnat stav ČR s vybranými evropskými zeměmi
  3. Analýza ekonomických nástrojů veřejné ekonomiky při efektivní podpoře kultury a veřejných služeb kultury
  4. Analyzovat možnosti využití kulturního potenciálu ČR a navrhnout odpovídající manažerské postupy pro malé a střední subjekty a dále formulovat příslušná doporučení pro kulturní politiky státu, regionů a municipalit.
  5. Analyzovat a navrhnout vhodné ekonomické nástroje a nástroje řízení (uplatňované v organizacích) pro podporu řízení malých a středních subjektů v kultuře. V návaznosti na předchozí dílčí cíle projekt bude formulovat vhodné nástroje a doporučení malým a středním subjektům v kulturním sektoru včetně vytvoření certifikovaných metodik pro jejich použití v praxi.

V návaznosti na předchozí dílčí cíle projekt bude formulovat vhodné nástroje a doporučení malým a středním subjektům v kulturním sektoru včetně vytvoření certifikovaných metodik pro jejich použití v praxi.

GML je spoluřešitelským pracovištěm tohoto projektu.

Webové stránky projektu NAKI: www.naki-vse.cz