Roční akademie multimédií

Katedra multimédií FIS otevírá Roční akademii multimédií neboli Nultý ročník oboru Multimédia v ekonomické praxi (dále Nultý ročník). Nultý ročník může být chápán jako příprava na studium oboru Multimédia v ekonomické praxi (MVEP) nebo i jako roční samostatný vzdělávací program. Studium je určeno absolventům úplného středního vzdělání s maturitou.

Studium Nultého ročníku vychází ze studijního plánu akreditovaného bakalářského oboru MVEP a probíhá jako běžné prezenční studium po dobu dvou semestrů. Účastníci navštěvují stejné předměty společně se studenty MVEP. Účastníci Nultého ročníku na závěr studia obdrží osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů a jejich hodnocením.

Ve smyslu zákona o vysokých školách nejsou účastníci Nultého ročníku studenty vysoké školy, ale účastníky celoživotního vzdělávání. Neskládají státní závěrečné zkoušky, ani nezískávají žádný titul. Pokud ale budou po absolvování Nultého ročníku úspěšně přijati na obor MVEP, budou jim již absolvované předměty uznány do vysokoškolského studia.

Studium Nultého ročníku je zpoplatněno.

 

 

Kód oboru: C-MIM-ME
Studijní program: PCŽV Multimédia v ekonomické praxi
Délka studia: 2 semestry
Kapacita: 10 studentů/rok

 

Obsah studia

Studijní plán Nultého ročníku vychází ze studijního plánu bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi a obsahuje klíčové kurzy z oblasti multimédií, tvorby a zpracování digitální fotografie a vektorové grafiky, sazby, filmové historie a tvorby videa. Multimediální kurzy jsou doplněny ekonomickými kurzy, které poskytnou účastníkům znalosti v oblasti marketingu a managementu. V rámci závěrečného absolventského projektu pak účastníci uplatní znalosti a dovednosti získané v ostatních předmětech.

 

Studijní plán Nultého ročníku

1. semestr

Kód Název kurzu ECTS
4ME101 Úvod do multimédií 5
4ME111 Principy a aplikace vektorové grafiky 5
4ME121 Základy digitální fotografie a editace bitmap 4
4ME281 Design komunikací* 5
3MA114 Management pro informatiky a statistiky 6
4ME236 Dějiny audiovizuální komunikace pro ekonomy 3
 celkem 1. semestr 28

2. semestr

Kód Název kurzu ECTS
4ME122 Digitální fotografie a editace bitmap 5
4ME112 Počítačová typografie a sazba 5
3MG217 Marketing 5
4ME231 Základy audiovizuální komunikace (digitální video) 8
4ME291 Multimediální tender* 3
 celkem 2. semestr 26

*) Kurzy vyučované mimosemestrálně

 

Požadavky na úspěšné absolvování jednotlivých předmětů jsou totožné s požadavky v rámci akreditovaných kurzů oboru MVEP. Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou. V rámci Nultého ročníku není možné neúspěšně ukončené předměty opakovat.

V případě, že účastník zanechá studia dříve, neobdrží výše uvedené osvědčení, ale pouze potvrzení o úspěšně absolvovaných předmětech.

  1. Přijímací řízení do Nultého ročníku

  2. Harmonogram přijímacího řízení do Nultého ročníku

  3. Smlouva o studiu a platba za studium Nultého ročníku

Uznávání předmětů ze studia Nultého ročníku

Absolvováním Nultého ročníku nevzniká nárok na přijetí k vysokoškolskému studiu na Fakultě informatiky a statistiky.

V případě přijetí k řádnému studiu oboru Multimédia v ekonomické praxi Fakulty informatiky a statistiky mohou být, v souladu se zákonem o vysokých školách na žádost studenta uznány všechny předměty odstudované v rámci Nultého ročníku za podmínek:

  • o uznání předmětu student požádá listinnou formou žádosti opatřenou svým podpisem,
  • žádost musí být podána nejpozději do 2 týdnů od zahájení zimního semestru, musí obsahovat identy předmětů, jejich zařazení do skupiny předmětů ve studovaném oboru, datum zkoušky a její výsledek,
  • uznány mohou být pouze ty předměty ze studijního plánu E, jejichž absolvování není ke dni zápisu starší než 3 roky a jsou zakončeny známkou „výborně“ nebo „velmi dobře“,
  • žádosti o uznání předmětů se budou vyřizovat neprodleně po zahájení výuky,
  • konečné rozhodnutí provede děkan Fakulty informatiky a statistiky.

Katedra multimédií Fakulty informatiky a statistiky nabízí Nultý ročník v rámci akreditovaného studijního programu bakalářského stupně studia Multimédia v ekonomické praxi, které je realizováno v souladu s: