Doktorské studium

Katedra multimédií nabízí studium doktorského studijního programu Aplikovaná informatika. Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti vědy a výzkumu, vysokoškolským učitelům, a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek. V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou prací studenta pod vedením školitele – profesora nebo docenta daného oboru. Studium často zahrnuje práci na některém z výzkumných projektů příslušné oborové katedry. Studenti v prezenčním studiu se také podílejí na výuce katedry.

Student (doktorand) má výsledky své vědecké činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul “doktor” s právem užívání zkratky “Ph.D.” za jménem.

Seznam okruhů doktorského studia

 • multimediální komunikační proces a systém
 • sémiotika multimédií
 • teorie multimédií
 • uživatelská rozhraní informačních systémů, problematika multimédií v informačních systémech
 • výzkum interpretace inf. ve vazbě na různé typy médií, vztahy obsahu a formy multimediálního sdělení, narativní a nenarativní způsoby sdělování
 • využití IT a multimédií ve vzdělávání
 • produkce a distribuce multimediálního obsahu, obchodní modely, technologie, cílení

Koordinátor doktorského studia KME

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Povinnosti doktorandů KME v prezenční formě studia

 • Výuka – doktorandi v prezenční formě studia se podílejí na výuce v rozsahu 4 hodin týdně (rozloženo podle požadavků na výuku v jednotlivých semestrech), zajišťují průběžné testy, závěrečné zkoušky a zápisy známek studentů do ISIS a do indexu.
 • Konzultační hodiny – doktorandi v prezenční formě studia mají povinnost vypsat konzultační hodiny v rozsahu dvou výukových hodin týdně po dobu semestru, zkouškového období a 2 týdny po zkouškovém období,
 • Bakalářské práce – doktorandi v prezenční formě studia vypisují na začátku studia minimálně 5 témat bakalářských prací. V případě, že se na téma student přihlásí, stávají se vedoucími této práce. Na začátku každého školního roku jsou doktorandi povinni témata aktualizovat. Povinnost vypisování a vedení bakalářských prací končí se zahájením 4. roku studia. Při zápisu do 4. ročníku (nebo při předčasném ukončení studia) je třeba, aby doktorand zrušil svá vypsaná témata v ISIS.
 • Oponování bakalářských prací – doktorandi mohou být vedoucími bakalářských prací přidělováni jako oponenti bakalářských prací. Formulář posudku, termín pro odevzdání posudku a termín konání obhajoby bakalářské práce obdrží doktorand s několikatýdenním předstihem mailem od sekretářky katedry. Jako vedoucí bakalářské práce je doktorand povinen se obhajoby účastnit, jako oponent bakalářské práce se doktorand obhajoby účastnit nemusí.
 • Doktorandi v prezenční formě studia jsou povinni se pravidelně účastnit vědeckého semináře, který se koná zpravidla jednou za 3 – 4 týdny.

Za účelem plnění pracovních povinností mají doktorandi GML v prezenční formě studia k dispozici kancelář RB336a v Rajské budově na Žižkově, pokud jim explicitně není určena jiná kancelář.

Důležité stránky věnované doktorskému studiu