4MK – Multimediální komunikace

Katedra multimédií garantuje výuku Vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace určenou studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské fakulty VŠE a studentům vybraných hlavních specializací Fakulty informatiky a statistiky.

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti počítačové grafiky, sazby, digitální fotografie, digitálního videa a řízení multimediálních projektů. Absolventi specializace se uplatní jako řešitelé multimediálních projektů, jejich zadavatelé nebo pracovníci PR útvarů a marketingu.

Kapacita na semestr: 25 studentů

Garant: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Anotace

Pojem multimédia označuje společné působení více výrazových prostředků určených pro komunikaci a jejich vzájemné fungování v interakci s příjemcem. Vedlejší specializace Multimediální komunikace učí práci s informacemi vyjádřenými statickým i pohyblivým obrazem, zvukem a textem včetně možností uplatnění v praxi. Ústředními tématy jsou vizuální gramotnost a informační design, které jsou nezbytné pro správné chápání a využití multimediálního obsahu. Technologie pro tvorbu multimédií jsou v současné době dostupné široké veřejnosti, narůstá objem informací vyjádřených touto cestou a stále více vzniká potřeba na jejich kvalifikované užívání. Nástup webu 2.0 a posílení pozice nových médií otevírají možnosti jejich aplikace v ekonomii a kultuře. Absolvent vedlejší specializace bude mít přehled o teorii multimédií a audiovizuální komunikace. Osvojí si základní znalosti a dovednosti v oblastech grafiky, sazby, digitální fotografie, digitálního videa a řízení multimediálních projektů. Bude znát řetězec vzniku multimediálního produktu od zadavatelské fáze až po vlastní realizaci. V praxi nalezne uplatnění jako řešitel multimediálních projektů, jejich zadavatel nebo pracovník PR útvarů a marketingu.

Podívejte se na video, kde vedoucí Katedry multimédií, Zdeněk Vondra, blíže představuje vedlejší specializaci Multimediální komunikace a její předměty.

 

Doporučený studijní plán vedlejší specializace

Semestr studia Ident Název předmětu
1. semestr 4ME400* Multimediální komunikace
4ME411 Počítačová grafika a sazba
4ME421 Digitální fotografie
2. semestr 4ME431 Digitální video
4ME499 Multimediální projektový seminář pro VS


* Kurz 4ME400 Multimediální komunikace je úvodním kurzem celé vedlejší specializace 4MK – doporučujeme ho absolvovat na začátku studia VS.
** Kurz 4ME499 je závěrečným projektovým seminářem VS, ve kterém uplatníte znalosti získané v ostatních předmětech VS, proto má prerekvizity 4ME400, 4ME411, 4ME421!

 

Příklady výstupů z jednotlivých předmětů VS

 

Souborná zkouška

Studium vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace je zakončeno soubornou zkouškou, která odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech.

Na mimosemestrální předmět 4MKM Souborná zkouška z vedlejší specializace se student zapisuje nejpozději v 13. týdnu příslušného semestru, ve kterém chce soubornou zkoušku vykonat. Na základě počtu zapsaných studentů bude stanovena kapacita zkušebních termínů.

Forma zkoušky: ústní zkouška

Otázky ke souborné zkoušce z vedlejší specializace 4MK

 

Užitečné odkazy

Pravidla použití hudby z Hudební banky

Diplomové práce zpracovávané v rámci vedlejší specializace

Studenti FIS mohou, v odůvodněných případech, na základě povolení garantem své hlavní specializace, zpracovávat a obhajovat diplomovou práci v rámci vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace.

Harmonogram odevzdávání diplomových prací jsou v souladu s termíny stanovenými Fakultou informatiky a statistiky.

1. Vedoucí práce musí schválit finální verzi, která bude předložena k obhajobě.
2. Diplomovou práci odevzdáváte elektronicky prostřednictvím InSIS a v jednom vyhotovení fyzicky do kanceláře katedry RB336A.
3. Zkontrolujte si, že elektronická a fyzická práce jsou identické a že téma práce je shodné s tématem uvedeným v zadání práce.
4. Zkontrolujte si, že před odevzdáním práce máte v InSISu vyplněného oponenta Vaší práce.
5. Před odevzdáním práce se přihlaste na mimosemestrální kurz 4ODP – Obhajoba diplomové práce na Fakultě informatiky a statistiky.