Přijímací řízení a důležité termíny


Podat přihlášku


Podmínky přijetí:

Zájemci o studium Nultého ročníku musí splnit následující podmínky pro přijetí:

 • Ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou a doložení maturitního vysvědčení
 • Podání přihlášky ke studiu Nultého ročníku
 • Zaplacení školného ve výši 55 000 Kč za roční studijní program
 • Dostavení se k zápisu ke studiu Nultého ročníku

Podmínkou přijetí ke studiu Nultého ročníku nejsou přijímací zkoušky, ale v případě vysokého počtu zájemců o toto studium, bude zohledněna účast a úspěšnost na přijímacích testech k řádnému studiu bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi.

Průběh přihlašování a přijímacího řízení

 1. Podání elektronické přihlášky do 31. 7. 2023 na adrese prihlasky.vse.cz (Fakulta informatiky a statistiky, typ studia: Celoživotní vzdělávání, program: C-MIM-ME PCŽV Multimédia v ekonomické praxi) s elektronicky podepsaným maturitním vysvědčením/dokladem o předchozím vzdělání. Pro převedení dokumentu do elektronické podoby následujte tyto instrukce.

 2. Vyrozumění o přijetí ke studiu Nultého ročníku obdrží uchazeči přijetí v rámci 1. výzvy do 9. 8. 2023 vč. výzvy k platbě.

 3. Platba za studium uchazečů oslovených v 1. výzvě musí proběhnout do 16. 8. 2023.

 4. Zápis ke studiu Nultého ročníku, včetně podepsání Smlouvy, uchazečů oslovených v 1. výzvě, proběhne 18. 8. 2023.

 5. Případná 2. výzva k zápisu do studia na uvolněná místa bude vybraným uchazečům rozeslána do 23. 8. 2023.

 6. Platba za studium uchazečů oslovených ve 2. výzvě musí proběhnout do 30. 8. 2023.

 7. Zápis ke studiu, včetně podepsání Smlouvy, uchazečů oslovených ve 2. výzvě proběhne po domluvě.

 8. Zahájení výuky od 18. 9. 2023 dle harmonogramu příslušného roku.


Přihlašování bude otevřeno od 15. 5. do 31. 7. 2023.


Způsob výběru uchazečů o studium Nultého ročníku

Na základě podaných přihlášek ke studiu Nultého ročníku budou vyzváni k zápisu ke studiu uchazeči v tomto pořadí:

 1. Uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému studiu bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi z důvodu limitu přijímaných studentů (v případě vysokého zájmu bude rozhodovat pořadí dle bodů získaných při přijímacím testu), ale kteří splní administrativní podmínky pro zařazení do přijímacího řízení Nultého ročníku (1. kolo výzvy).
 2. V případě volné kapacity budou přijímáni i uchazeči, kteří se nezúčastnili přijímacího testu na program Multimédia v ekonomické praxi, ale kteří splní administrativní podmínky pro zařazení do přijímacího řízení Nultého ročníku (2. kolo výzvy).

Zájemci o studium Nultého ročníku budou v termínu uvedeném v Harmonogramu vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení e-mailem na adresu, kterou uvedli v přihlášce. Zájemci o studium, kteří prošli úspěšně přijímacím řízením Nultého ročníku, budou vyzvání k zápisu a zároveň obdrží číslo účtu a variabilní symbol, který použijí pro platbu za studium Nultého ročníku.

Přijati budou zájemci, kteří zaplatí stanovenou částku a podepíší Smlouvu o studiu.

 

Smlouva o studiu a platba za studium Nultého ročníku

S každým zájemcem, který úspěšně projde přijímacím řízením do Nultého ročníku, bude podepsána Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání (dále Smlouva).

 • Smlouvu bude mít možnost podepsat pouze ten uchazeč, který provedl úhradu za studium včas a v předepsané výši, a který se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu ke studia Nultého ročníku, jehož součástí bude i podpis Smlouvy,
 • v případě, že uchazeč za studium zaplatí, ale Smlouvu nepodepíše, bude uhrazená částka do 30 pracovních dnů vrácena na účet uchazeče,
 • po podepsání Smlouvy je částka uhrazená za studium z důvodů vzniklých na straně účastníka nevratná.

Pokud zájemce o studium Nultého ročníku nezaplatí poplatek za studium či nepodepíše smlouvu o studiu ve stanoveném termínu, jeho nárok na přijetí ke studiu Nultého ročníku propadá. Pokud se tímto způsobem uvolní místa, mohou být ve výše uvedeném pořadí vyzváni další uchazeči, kteří nemohli být z kapacitních důvodů osloveni při první výzvě. Podmínky přijetí jsou pro všechny uchazeče stejné.

 


Podat přihlášku