Uznávání předmětů ze studia Nultého ročníku

Absolvováním Nultého ročníku nevzniká nárok na přijetí k vysokoškolskému studiu na Fakultě informatiky a statistiky.

V případě přijetí k řádnému studiu programu Multimédia v ekonomické praxi Fakulty informatiky a statistiky mohou být, v souladu se zákonem o vysokých školách na žádost studenta uznány všechny předměty odstudované v rámci Nultého ročníku za podmínek:

  • o uznání předmětu student požádá listinnou formou žádosti opatřenou svým podpisem,
  • žádost musí být podána nejpozději do 2 týdnů od zahájení zimního semestru, musí obsahovat identy předmětů, jejich zařazení do skupiny předmětů ve studovaném programu, datum zkoušky a její výsledek,
  • uznány mohou být pouze ty předměty ze studijního plánu E, jejichž absolvování není ke dni zápisu starší než 3 roky a jsou zakončeny známkou „výborně“ nebo „velmi dobře“,
  • žádosti o uznání předmětů se budou vyřizovat neprodleně po zahájení výuky,
  • konečné rozhodnutí provede děkan Fakulty informatiky a statistiky.

Uznávání předmětů do bakalářského studia probíhá v souladu s opatřením děkana FIS č. 11/2018 k plnění studijních povinností