4PK – Prezentace a komunikace informací

Vedlejší specializace 4PK Prezentace a komunikace informací je realizována ve spolupráci s Katedrou systémové analýzy.

Kapacita na semestr: 25 studentů
Garant: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Tento studijní plán platí pro studenty, kteří VS studují od LS 2019/2020.

Cíle studia

Cílem vedlejší specializace „Prezentace a komunikace informací“ je naučit studenty informacím rozumět a vhodně je využívat v komunikačním procesu. Informace je průřezově pojímána jako základ pro řešení problémů a komplexní management ve všech typech podniků. Studenti pochopí nejen význam a různé souvislosti informací v moderním světě, ale naučí se také informace získávat, zpracovávat, zobrazovat, prezentovat a využívat v komunikaci. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu, na postavení médií ve společnosti a různé vlivy a účinky médií na příjemce informací.

Profil absolventa

Vedlejší specializace by měla dát svým absolventům schopnost efektivně pracovat s informacemi na všech úrovních managementu, správně interpretovat informace ve firemním prostředí a tyto dále je prezentovat v odpovídající formě s využitím moderních komunikačních prostředků.
Studenti se seznámí se základy designu, reklamy, s komunikačními a prezentačními dovednostmi využívanými v různých typech médií i s technickými prostředky používanými při tvorbě vlastního mediálního výstupu. Důraz je kladen také na práci s novými médii.
Tento profil je důležitým předpokladem pro kvalifikovanou a aktivní účast při projektování informačních systémů a při využívání jejich výstupů v marketingu, managementu, v komunikaci s odběrateli, obchodními partnery, zákazníky atd.
Vedlejší specializace je koncipována jako samostatný program umožňující budoucímu absolventovi efektivní orientaci v práci s informacemi v komplexu různorodých komunikačních aktivit a s odpovídajícím prezentačním výstupem. Absolventi naleznou své uplatnění při práci v reklamním průmyslu, v marketingovém oddělení firem, v PR odděleních, analytických a plánovacích útvarech atp.

Struktura studijního plánu vedlejší specializace

Přehled povinných předmětů (12 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4ME400 Multimediální komunikace 7 kreditů
4ME301 Sémiotika multimédií 3 kredity
4SA525 Informace a média 3 kredity
Přehled volitelných předmětů (18 kreditů)
Ident Název předmětu Počet kreditů
4SA331 Fenomén myšlení pro manažery 6 kreditů
4SA418 Organizace a informace 6 kreditů
4SA526 Nová média a sociální sítě 3 kredity
4ME411 Počítačová grafika a sazba 6 kreditů
4ME421 Digitální fotografie 6 kreditů
4ME261 Offline média a informační strategie 4 kredity
4SA612 Komunikace a prezentace informací (v angličtině) (pouze v LS) 6 kreditů

Souborná zkouška

Studium vedlejší specializace je zakončeno soubornou zkouškou. Složení souborné zkoušky odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze. Forma zkoušky je ústní a zahrnuje znalosti získané z povinných předmětů. Studentům bude položena ještě doplňující otázka z vystudovaných volitelných předmětů. Klasifikaci souborné zkoušky bude tvořit jedna známka.

Otázky ke souborné zkoušce z vedlejší specializace 4PK

Studenti FIS si rovněž mohou zpracovat své diplomové práce z tematiky vyučované v rámci vedlejší specializace.