FAQ pro studenty KME

 

Studium

 

Kde najdu harmonogram akademického roku?

Harmonogram roku najdete zde. Proč je důležitý? Zjistíte, kdy je Inovační týden, zkouškové období, Registrace předmětů a hlavně Zápisy předmětů.


Kde se dozvím informace ohledně přijímacího řízení?

Veškeré infomace ohledně přijímajícícho řízení najdete zde.


Co mám dělat, když chci potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu si vygenerujete sami v InSIS.

InSIS nově nabízí nejen elektronické potvrzení o studiu s digitálním podpisem (vždy pro aktuální semestr), ale také potvrzení o průběhu studia a výpis studijních výsledků. Absolventi si mohou vygenerovat potvrzení o ukončení studia s digitálním podpisem. Dokumenty jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce – jazyk závisí na tom, zda máte nastaveno české či anglické jazykové prostředí v InSIS.

Postup pro vygenerování je jednoduchý: V Portálu studenta v aplikaci Moje studium vyberete aplikaci Tisk dokumentů a v ní Tisk elektronicky pečetěných dokumentů. Vybraný dokument se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí. Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů.

Pravost podpisu lze ověřit v samostatných aplikacích na prohlížeči PDF souboru. Při zobrazení souboru ve webovém prohlížeči nejde ověřit platnost digitálního podpisu.

Je možné, že někde budou vyžadovat potvrzení o studiu v papírové podobě. V tomto případě si můžete potvrzení vytisknout a nechat potvrdit na studijním oddělení. Výpis předmětů se známkami vám vytiskne a potvrdím studijní referentka.

Případně můžete s PDF souborem na USB flash disku dojít na kontaktní místo CzechPoint (pošta, většina obecních úřadů), a zde si za poplatek nechat vytisknout úředně ověřenou kopii potvrzení o studiu. Pokud byste se dozvěděli, že někde odmítají toto elektronické potvrzení o studiu, napište to prosím proděkance pro studijní a pedagogickou činnost.​​​​​​​ Stejně si můžete na studijním oddělení nechat vytisknout a potvrdit potvrzení o průběhu studia.


Mám problémy s InSISem, co mohu dělat?

Zde najdete některé návody k InSIS:

Heslo a přihlašovací jméno do InSIS najdete hned po založení studia v evidenci e-přihlášek. Tam se zobrazí jen jedenkrát a je potřeba si je hned poznamenat. Je vhodné si toto heslo změnit. V případě, že heslo zapomenete, je třeba dostavit se osobně na SB 22 do Centra informatiky. (Získání přihlašovacích údajů)


Jak je to s kreditama a postoupení do dalšího semestru?

Kreditovým systémem se zabývá článek 13 Studijního a zkušebního řádu.

Po prvním semestru studia, ve kterém student neměl přerušeno studium, musí mít nejméně 9 kontrolních kreditů; pokud student tuto povinnost nesplní, děkan rozhodne o ukončení studia.
Po každém dalším semestru musí student mít v prezenční formě studia počet kontrolních kreditů nejméně ve výši dvacetinásobku počtu semestrů, v nichž neměl přerušeno studium, tzn. 40 kreditů po 2. semestru.


Kolik času by měl zabrat 1 kredit?

1 kredit odpovídá 26 hodinám za semestr. Tedy, pokud máte předmět, který má 5 kreditů, pak 5*26= 130h, měl by vám tento předmět zabrat 130h na semestr. Přičemž přednášky a cvičení zaberou obvykle 39 hodin, zbytek je věnován práci doma.


Je možné zažádat o nadkapacitní zápis na předmět?

Obecně se nadkapacitní zápisy nepovolují. Kapacita slouží k tomu, aby se vám učitelé mohli dostatečně věnovat, vešli jste se do učebny a aby byl dostatek prostoru zapsané studenty vyzkoušet, opravit jim práce a podobně. Navíc se špatně hlídají splněné prerekvizity. Schválení nadkapacitního zápisu je zcela výjimečné v případě odjezdu na Erasmus nebo připuštění k obhajobě. V jiných případech bohužel ne.

O zapsání na předmět si student žádá sám přes kontatkní centrum v InSIS – návod jak na to, naleznete zde.


Můžu si zapsat předmět, na který nemám splněné prerekvizity?

Ne. Pokud nemáte splněné prerekvizity, nemůže vám být předmět zapsán na výjimku. Prerekvizity jsou zkrátka podmínkou pro zapsání předmětu.


Mohu si nechat omluvit předmět?

Ano, více informací o tom jak a kdy je to možné se dozvíte na Sharepointu.


Je možné získat stipendium za studium?

Ano, veškeré informace ohledně stipendia naleznete zde.


Kolik mě bude studium stát?

Studium na Multimédiích je prakticky zaměřené, a proto se občas setkáte s náklady, které to přináší. Podívejte se, co můžete očekávat zde.


Mohu požádat VŠE nebo FIS o sponzorství našeho filmu?

Před tím, než se obrátíte na kohokoliv z VŠE nebo FIS s žádostí o sponzorství pro váš film (např. na AV2), konzultujte to s vedoucím katedry Ing. Zdeňkem Vondrou, Ph.D., nebo jím pověřenou osobou.


Mohu při studiu pracovat na částečný či plný úvazek? Jde to časově stíhat?

Ano můžete, ale nedoporučujeme vám to. Bakalářské studium zabere hodně času, vzhledem k tomu, že je většina předmětů hodně praktických, je potřeba počítat s vyhrazením si času na zpracování praktických úkolů, týmovou práci a podobně. Přibližnou časovou náročnost na semestr si můžete předem spočítat sami, když vynásobíte počet kreditů 26 hodinami. Plánujete-li za semestr získat 30 kreditů, vychází vám to na 780 hodin.


Kde najdu smlouvy na audiovizuální předměty?

Po zadání přihlašovacího jména a hesla do InSIS si můžete stáhnout vzorové smlouvy pro audiovizuální předměty zde.


Kde seženu hudbu pro svůj film?

Pro studijní účely můžete používat hudbu z Hudební banky. Více informací najdete zde.


Jak je to s autorským právem k výstupům v rámci studia?

Veškeré informace se dozvíte na tomto odkaze.


Jak je to s užíváním nástrojů generativní AI v rámci studia?

Pravidla a doporučení k užívání nástrojů generativní AI na VŠE najdete na tomto odkaze.
V Moodlu je pak pro vás připraven nový tematický kurz týkající se doporučení a využití generativní AI na VŠE, který vás seznámí s metodickými doporučeními VŠE a také konkrétními use cases.


Kde najdu informace ohledně povinných praxí na KME?

Veškeré informace ohledně praxí najdete po přihlášení jako do InSIS na webu KME.


Kdy si vybírám zadání na bakalářskou práci a vkládám do InSIS?

Student si vybírá téma bakalářské práce nejpozději do konce zkouškového období semestru předcházejícího semestru v němž bude student práci obhajovat. Tedy záleží, kdy chcete končit studium. Zda ve standardní době studia 7. semestr, pak musíte mít téma a zadání v InSIS do konce zkouškového období 6. semestru. Pokud později, pak se o semestr posouváte. Pokud naopak dřív, tak do konce 5. semestru. Je to prostě jen konec zkouškového v semestru před tím, než jdete na obhajobu.
Zadání bakalářské práce je potřeba vložit do InSISu, tam ho vkládá vedoucí práce. Zadání obsahuje – název práce, rámcový obsah (osnovu), rozsah práce, literaturu a předpokládaný termín odevzdání. Další informace ohledně bakalářské práce najdete na Intranetě.


Jaký citační styl používat při psaní závěrečných i seminárních prací?

Doporučeným citačním stylem pro psaní závěrečných (bakalářských) prací a také seminárních prací je APA 7, jedná se o mezinárodně uznávaný citační styl využívaný v řadě odborných časopisů. V Moodlu je pro vás připraven nový tematický kurz, v němž se dozvíte: jak rozpoznat kvalitní a pro vaši práci relevantní informační zdroje, co je to citační etika a jak předcházet plagiátorství, a v neposlední řadě jak správně citovat podle citačního stylu APA 7. vydání.

Více informací o citačním stylu APA 7 naleznete v návodech Knihovny VŠE.


Co když mám speciální potřeby (dyslexie, dysgrafie) ?

Pokud trpíte dyslexii, dysgrafii nebo dalším znevýhodněním, které vám brání ve studiu, je dobré se dopředu (před semestrem) hlásit Centru pro studenty se specifickými potřebami a informovat svého lektora. Pokud přijdete až na konci semestru bohužel nebude možné řešit případné omluvy či úlevy.


Co mám dělat, když budu prodlužovat?

Pokud jste se rozhodli prodlužovat studium nad 7 semestrů, není potřeba tuto zkušenost ohlašovat. Dokud studium neukončíte nebo nepřerušíte, bude vám automaticky prodlouženo.

Na vystudování máte 4 roky, pokud byste prodlužovali více, studium už je zpoplatněno viz. informace na Intranetu.


Co mám dělat, když nemám dostatečný počet kreditních poukázek na dokončení studia?

Veškeré info ohledně kreditů, kreditních poukázek a jejich čerpání se dočtete na Sharepointu.


Co mám dělat, když chci přerušit studium?

Podat žádost v InSIS přes eAgendu na studijní oddělení s uvedením důvodu. Žádost jde na posouzení děkanovi.

Děkan může studentovi na základě jeho zdůvodněné žádosti přerušit studium i opakovaně. Žádost o pře­ru­šení je student povinen podat bezodkladně poté, kdy vzniknou důvody pro přerušení studia. V době přerušení studia není osoba studentem. Termín konce přerušení studia je vždy shodný s kon­cem semestru. V bakalářském a magisterském studijním programu počet semestrů, ve kterých student měl studium přerušeno, nesmí překročit počet se­mestrů stan­dardní doby studia studijního programu.


Chtěl/a bych vyjet na Erasmus, kde se dozvím více informací?

Více informací o výjezdu do zahraničí získáte na:

Jak podat e-žádost o uznání předmětu najdete zde.


Když mám vystudované veškeré předměty, do kdy musím obhájit práci a stihnout státnice?

Do roka, viz Studijní a zkušební řád, článek 15.


Kde najdu více informací ohledně průběhu státnic?

Více informací ohledně toho, jak probíhají státnice a jaká je jejich forma se dozvíte na Sharepointu.


Potřebuju diplom na přijímačky na magistra. Co mám dělat?

Ukončili jste studium úspěšnou obhajobou bakalářské práce někdy v červnu a už byste chtěli diplom, ale tento bude bohužel k dispozici až koncem srpna. Pokud potřebujete prokázat, že jste absolventi, můžete získat potvrzení o dokončení studia v InSIS stejně jako dříve potvrzení o studiu. Chcete-li na něm mít razítko, přijďte v úředních hodinách na studijní oddělení.

Předměty

 

Návaznosti audiovizuálních předmětů
 • pořadí předmětů: AV1 (4ME231), je třeba se zamyslet nad týmem → Tvůrčí zpracování textu pouze pro profesi Režie (4ME201) → Profese (4ME235) → AV2 (4ME239)
 • 4ME231 AV1: Součástí předmětu je povinný workshop s technikou – v letním semestru 2023/2024 bude probíhat v termínech Pá 16. 2. (8–17 h), Pá 23. 2. (9–12 h) vždy budete absolvovat jen část těchto bloků cca v délce dvou hodin (rozdělení do skupin se dozvíte na začátku semestru). V Pá 1. 3. (13–19) je třeba Vaše přítomnost po celou dobu. Bez absolvování těchto workshopů nemůžete předmět studovat.
 • 4ME201 Tvůrčí zpracování jazyka a textu: Hned po začátku se studenti rozdělí na tři části: textový scénář s Mgr. MgA. Radanou Vítkovou (6 lidí), režijní převod psaného textu do audiovizuálního díla s Mgr. MgA. Ondřejem Kepkou (6 lidí) a copywriting s Pavlem Wilhelmem Přibylem (cca 20 lidí s výukou ve zkouškovém!). Režiséři v AV2 budou potřebovat mít absolvovaný režijní převod psaného textu do audiovizuálního díla s Ondřejem Kepkou. Pro všechny společné jsou hodiny s aktualizační výukou českého jazyka a základy rétoriky. Harmonogram je přístupný v Moodlu příslušného semestru.
 • přihlašování na Profese (4ME235) je Google dotazníkem, neboť máme 5 profesí (lektorů) a je potřeba dát každému maximálně 6 lidí. Profesi, kterou vystudujete, budete vykonávat v rámci AV2. Je tedy třeba mít domluvené týmy předem. Přihlašování bude dotazníkem zveřejněným v Teamsech 15. 1. 2024 ve 14 hodin. Zájem je velký a čas přihlášení bude rozhodující. Profesi, kterou nyní vystudujete, budete mít na AV2. Čili už teď je potřeba vybrat si tým na AV2 a rozdělit si role.
   • Kurz Režie je rozdělen na dvě na sebe navazující části 1) scenáristická příprava konkrétního scénáře pro hraný film s Radanou Vítkovou a 2) režijní příprava, tedy transformace tohoto literárního scénáře do technického scénáře s Ondřejem Kepkou. Výstupem tedy bude technický scénář, který budete realizovat v rámci předmětu 4ME239 (AV2). Scénáře k realizaci pro tento předmět můžete vybírat buď z databáze již vzniklých scénářů nebo můžete přijít s námět na nový scénář. V obou případech pošlete buď námět nebo vybraný scénář Radaně Vítkové týden před zahájením semestru. Je maximálně vhodné, abyste scénář pro zpracování vybírali již v týmu, v kterém budete natáčet na AV2, vzhledem k tomu, že výsledný technický scénář se již nebude v rámci předmětu 4ME239 (AV2) jakkoliv modifikovat a bude se podle něj natáčet.

 • Na 4ME239 AV2 se speciálním dotazníkem google formulářem přihlašují kompletní týmy. Jeden člověk zapíše celý tým. Dotazník se spustí 15. 1. 2024 ve 14 hodin. Bude sdílen přes MS Teams. Každý dělá profesi, kterou vystudoval v rámci profesí (4ME235). Součástí přihlášky je připravená režijní explikace. Scénáře k realizaci pro tento předmět můžete vybírat z databáze již vzniklých scénářů nebo pokud váš režisér absolvoval předmět 4ME235 (Profese v AV tvorbě) v tomto semestru (tj. ZS 2023) již podle nových pravidel,  můžete použít lit. scénář, který vznikl v rámci předmětu profese 4ME235 (pokud jste ho s Radanou Vítkovou dokončili). Pokud vznikl v rámci předmětu 4ME235 již technický scénář, budete se přihlašovat s ním. V případě převisu týmů (max. kapacita je 5 týmů/semestr) jsou následující kritéria pro výběr (zapsání) týmů:
  1. Úplnost týmu s ohledem na vystudované profese, max. 20 b (4b/profese za každého člena týmu)
  2. Kvalita a hloubka zpracované režijní explikace, velikosti A4 max. 20 b Zahrnuje vybraný scénář a zdůvodnění, proč si vybíráte daný film a jak jej chcete zpracovat.
  3. Čas přihlášení týmu = 1. max. 10 b (1. místo 10b, 2. místo 9, 3.místo 8, 4 místo 7, 5. místo 6, 6. místo 5b)
  4. Los

Co jsou předměty Trendy v multimédiích (4ME290, 4ME292 a 4ME293)?

Jako Trendy v multimédiích (předmět za 4 kredity) může být vypsán jakýkoliv oborový předmět, u něhož chceme zjistit oblíbenost a zpětnou vazbu od studentů, než ho předáme k akreditaci. Konkrétní obsah předmětů se tedy mění. Nevýhodou je, že nemůžete studovat předmět se stejným identem dvakrát, i když se jeho obsah změnil. Proto je potřeba sledovat, co se aktuálně pod příslušnými identy skrývá na stránce s aktuální nabídkou mimosemestrálních předmětů.

Dříve byly pod těmito identy vypsány například: 4ME383 Základy herního designu nebo 4ME316 Počítačová sazba a InDesign, 4ME263 Základy a praxe Public relations.

Je třeba dát si pozor na to, že:

 • Předmět s jedním identem (např. 4ME290) můžete absolvovat jen jednou, i když se v průběhu let jeho obsah změní.
 • Pokud absolvujete nějaký předmět jako Trendy a následně dojde k jeho akreditaci, nemůžete ho studovat znovu. Je třeba na to myslet, protože InSIS vám ho nezabrání zapsat, ale na katedře vám ho nedovolíme studovat de facto podruhé.

2PR323 Autorské právo a průmyslové vlastnictví

Předmět 2PR323 se vyučuje pouze v letním semestru, i když je v InSISu vypsán i na semestr zimní. Předmět si v zimním semestru mohou zapsat pouze studenti, kteří ho v LS absolvovali s výsledkem „4 – nevyhověl/a“. Průběh v ZS pouze jako mimosemestrální předmět bez výuky. Student/ka bude mít k dispozici studijní materiály, doporučenou literaturu a možnost konzultací, bude se však muset připravit na splnění studijních povinností v rámci předmětu samostudiem.

V takovém případě je však podmínkou, že takový student/ka zažádá o tuto možnost u sekretářky katedry pí. Kinclové (margita.kinclova@vse.cz), a to vždy do 30. 9. příslušného semestru.


1BP307 Osobní finanční plánování

Předmět 1BP307 Osobní finanční plánování je jen pro vážné zájemce a je třeba předem vyplnit motivační dotazník. Pro ostatní tu je 1FP201 Finance podniku.

 

Řády a pravidla

 

Kde najdu Studijní a zkušební řád?

Celoškolský předpis můžete naleznout zde.

Doplňující fakultní předpisy, za pozornost stojí především Opatření k plnění studijních povinností, nebo o přiznání stipendia.


Je nějaký provozní řád učebny SB 45?

Ano, přečtěte si ho prosím důkladně, protože upravuje podmínky a způsob užívání společných prostor, žádáme vás o dodržování následujících pravidelVždy prosím nechávejte počítače na učebně zapnuté


Je možné natáčet v areálu školy?

Ano, ale vždy potřebujete mít od správce dané místnosti. Pokud jej nejste schopni dohledat, tak většinou ani není možné si místnost zarezervovat, každopádně můžete zkusit napsat Ing. Adrianě Pánkové, Ph.D. a ta zjistí, zda lze povolení udělit. S žádostí je potřeba se ozvat minimálně týden dopředu, protože ke schvalování dochází na celoškolské úrovni. Dále je potřeba si vždy zajistit kartičku s povolením k natáčení v rezervačním systému.


Jak fungují rezervace a výpůjčky techniky?

Pokud si potřebujete zarezervovat techniku, použijte prosím rezervační systémPodrobnější informace o rezervacích se dozvíte během výuky úvodních předmětů. Rezervujte si techniku s předstihem. Rezervovat si můžete i počítače v učebně, pokud tam právě neprobíhá výuka a vy na nich potřebujete dělat úkoly třeba do Zvuku. Pokud tam výuka probíhá, máme pro vás připravené počítače k rezervování v Pracovně. V případě potřeby rezervace, která nejde uskutečnit přes rezervační systém se obraťte na Ing. Adrianu Pánkovou, Ph.D. Pokud je to možné, veškerou rezervovanou techniku si objednejte v rámci jedné rezervace.

 

Kontakty

 

Koho mám kontaktovat, když něco potřebuji?

Řešíte nějaký studijní problém a nevíte, na koho se obrátit? Podívejte se na přehled osob na Sharepointu, který vám s rozhodováním pomůže.


Jak mohu kontaktovat studijní referentku?

Záleží na důvodu, proč ji chcete kontaktovat. Pokud si nevíte rady, můžete přijít v konzultačních hodinách, nebo se na ni obrátit e-mailem. Pokud chcete podat žádost, využijte InSIS: Podání elektronické žádosti na studijní oddělení najdete v sekci eAgenda jako Kontaktní centrum. V případě, že potřebujete řešit kredity, předměty (např. uznávání), prodlužování či placení studia, přerušit studium, omluvit nějakou povinnost, nadkapacitní zápis, kontaktujete přes eAgendu studijní referentku pro bakalářské studium Ing. Janu Sedláčkovou nebo Janu Hudčekovou. V předmětu žádosti uveďte jméno své studijní referentky (v závorce) a dále stručný obsah žádosti. Další kontakty naleznete zde.


Koho z tajemnic KME mám kontaktovat se svou otázkou/svým problémem?

Na KME jsou dvě tajemnice, které vám pomohou s vaším problémem či otázkou. To na koho se s čím se obracet je jednoduché: 

Adriana Pánková se zabývá především administrativní stránkou studia. Připravuje rozvrhy, zjišťuje zájem o volitelné předměty, stará se o hladký průběh semestru, vypisuje termíny státnic a schvaluje rezervace studia a počítačů. Ráda vám zodpoví vaše otázky nebo připomínky ke studiu. Adrianu můžete kontaktovat e-mailem na adriana.pankova@vse.cz, nebo přes MS Teams. Můžete si samozřejmě domluvit osobní schůzku.

Anna Hábová se zaměřuje na metodiku a inovace ve studiu. Řeší školicí kurzy na bakalářky, inovační týden, praxe a studentské výstupy. Zároveň se stará o komunitu MvEP – Keynote a ambasadory. Pomůže realizovat vaše nápady na zajímavou exkurzi, přednášejícího, se kterým byste chtěli mít speciální přednášku/workshop, zpestření výuky atd.. Můžete se na ni obrátit také s feedbacky k jednotlivým předmětům. Annu můžete kontaktovat přes MS Teams nebo přes email anna.habova@vse.cz.


Jsou nějaké konzultační hodiny, kdy je možné navštívit pedagogické tajmenice na KME?

Pro odevzdávání podkladů, materiálů a zodpovězení případných dotazů nás můžete na katedře (kancelář SB45) osobně navštívit v konzultačních hodinách ve středu od 9:00-11:30, kde se o vás postará Adriana Pánková. Na setkáních v jiné termíny je lépe se domlouvat předem e-mailem nebo přes MS Teams kontaktem Adrianě Pánkové nebo Anně Hábové. Na koho se obracet s jakým dotazem najdete zde.


Kde mohu nalézt důležité informace a sledovat nejnovější zprávy z KME? jaké jsou kanály komunikace a co na nich najdu?

INTRANET FIS – důležité informace o studiu naleznete na intranetu pro studenty na stránkách fis.vse.cz, kam se přihlásíte stejným loginem jako do InSIS. Najdete tam studijní plán, info o státnicích, inovačním týdnu atd.

Informace pro prváky na bakaláři

MS TEAMS – v týmu Multimédia v ekonomické praxi na MS Teams najdete aktuální informace o předmětech KME a další novinky z katedry. Tento tým určitě sledujte, aby vám neunikly žádné podstatné informace. Do týmu se dostanete za pomocí kódu, o který stačí napsat Adrianě Pánkové. Popřípadě ho najdete v mailu, který posíláme vždy začátkem semestru.

WEB – web funguje jako komunikační nástroj směrem ven, zveřejňujeme tam informace o úspěších studentů, nejlepší studentské práce a další zajímavý obsah.

Také nás můžete sledovat na sociálních sítích:

A doporučujeme stát se členy následujících skupin:

 

Ostatní

 

Kdo mi poradí, když odpověď nenajdu zde?

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte studijní referentku nebo studijní tajemnici.


Jak citovat ChatGPT a jinou umělou inteligenci

ChatGPT je zdroj informací jako jakýkoliv jiný, proto ho musíte citovat, pokud jste nějaké informace získali z něj. Oficiální návod jak citovat Chat GPT najdetena stránkách knihovny. Jednou z možností je např.:

ČSN ISO 690:2021 Harvard
OPENAI, datum (den, měsíc, rok). ChatGPT-4. AI program. Dostupné z: https://openai.com/blog/chatgpt. [citováno RRRR-MM-DD].

Jenom pozor, do bakalářské práce nepatří, protože nevíte, kde ke svým zdrojům přišel a vždy byste měli vyhledat původní zdroj. Doporučení: zeptejte se ho, jaké zdroje máte prostudovat k určitému tématu a ty pak vyhledejte.

Info, jak vyhledat odbornou literaturu, najdete zde. K citování existuje i příručka pro studenty.


Co je to Multifest a kdy se koná?

Multifest je filmový festival studijního programu Multimédia v ekonomické praxi, který je jak pro studenty a pedagogy oboru, tak pro širokou veřejnost. Koná se každý semestr a ukazuje to nejlepší z tvorby studentů. Sledujte naše komunikační kanály, abyste se dozvěděli kdy a kde bude další ročník.


Co je to Inovační týden na KME?

Inovační týden je speciální období určené pro nadstavbové aktivity studijních programů a studium e-learningu. V každém semestru se koná v polovině výuky, tedy v 7. týdnu. Za KME připravujeme vždy zajímavý program plný přednášek a praktických workshopů. Veškeré akce, které se konají na VŠE v rámci Inovačního týdne, naleznete zde v kalendáři VŠE. O detailním programu akcí od KME vás pravidelně informujeme na webu v aktualitách a na sociálních sítích.


Kdo to jsou ambasadoři a k čemu jsou?

Pokud by vás během studia cokoliv trápilo nebo jste měli nápady a zpětnou vazbu ke studiu, můžete se obrátit na ambasadory, kteří zastupují váš ročník při komunikaci s katedrou. Ambasadoři se volí hlasováním studentů vždy jednou ročně. Nominovat můžete jak sebe, tak i svého spolužáka.


Co je to Keynote KME a k čemu slouží?

Keynote je neformální setkání mezi studenty a katedrou, kde vás informujeme o novinkách a procesech v rámci studijního programu, diskutujeme o inovacích a je vždy prostor na jakékoli otázky ke studiu z řad studentů. Keynote se koná jednou za semestr. Většinou v rámci Inovačního týdne.


Je nějaká knihovna na katedře KME?

Ano je. Knížky je možné si vypůjčit jako v běžné knihovně. Knihy z katedrální knihovny najdete a zarezervujete v Katalogu knihovny. O tom, že jsou připraveny k vyzvednutí, vám přijde e-mail.


Je nějaký seznamovák, kam mohu jet?

Veškeré infomace ohledně seznamováku najdete na zde.


Chtěl/a bych svůj výstup z předmětu přihlásit do filmového festivalu / soutěže, je to možné?

Určitě ano. Pravidelně na MS Teams informujeme o festivalech a soutěžích, na které můžete přihlašovat vaše výstupy. Pokud by bylo potřeba uhradit poplatek za přihlášku, stačí kontaktovat studijní tajemnici Annu Hábovou na anna.habova@vse.cz a ta zjistí, zda-li vám katedra může finančně pomoci.